ปัจจุบัน เรามีว่าที่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล อยู่กี่คน (2560)

จากคราวที่แล้วพี่โพสต์ของเภสัช ก็มี request ขอคณะอื่นๆเข้ามา ซึ่งพี่ก็สัญญาว่า ถ้าว่างๆจะรวบรวมไว้ให้ ซึ่งพี่ก็รวบรวมไว้ให้แล้วดังนี้นะครับ

ปล. ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลของระดับชั้น ป.ตรี (ป.โท ป.เอก ไม่เกี่ยว) ในปีการศึกษา 2560 นี้

ปล2. เพศชาย และหญิง ในกรณีนี้ คือโครโมโซม XX และ XY นะครับ (ถ้า XY แต่หัวใจเป็นหญิงนับเป็นผู้ชายนะ)

ปล3. ของเภสัช มีแก้ไขจากโพสต์เดิมเล็กน้อยคือรวมข้อมูลของสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าไปด้วย (คราวที่แล้วไม่ได้รวม)

ปล4. ถ้าไม่มีของสถาบัน/มหาวิทยาลัยไหน แสดงว่าพี่ไม่มีข้อมูลนะครับ

ปล5. ของคณะอื่นๆเช่นสาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย เนื่องจากพี่ขาดความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ประกอบกับพี่เจอข้อมูลหลักสูตรหลากหลาย เช่น มีทั้งปริญญา วท.บ. และปริญญาหลัก รวมทั้งมีสาขาวิชามากมายเหลือเกิน ซึ่งพี่ไม่สามารถขมวดรวมข้อมูลให้ได้ครับ

นศ.แพทย์


นศ.ทันตแพทย์


นศ.เภสัช


นศ.พยาบาล


ข้อมูลแบบตาราง (สำหรับคนดูรูปไม่ได้)

นศ.แพทย์

สถาบัน (แพทย์) ชาย หญิง รวม อัตราส่วน ชาย:หญิง
จุฬา 1008 832 1840 1 : 0.83
ม.มหิดล (ศิริราช) 973 764 1737 1 : 0.79
ม.มหิดล (รามา) 575 514 1,089 1 : 0.89
วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 272 292 564 1 : 1.07
ม.มหิดล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ 117 171 288 1 : 1.46
ม.มหิดล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ 86 101 187 1 : 1.17
ม.มหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบ 82 107 189 1 : 1.30
ม.มหิดล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ 62 124 186 1 : 2.00
ม.ขอนแก่น 842 759 1601 1 : 0.90
ม.ธรรมศาสตร์ 502 641 1143 1 : 1.28
ม.สงขลา 491 633 1124 1 : 1.29
มศว (โครงการร่วมระหว่าง มศว และ ม.นอตติงแฮม) 21 46 67 1 : 2.19
มศว 489 578 1067 1 : 1.18
ม.นเรศวร 400 569 969 1 : 1.42
ม.รังสิต 223 364 587 1 : 1.63
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 230 260 490 1 : 1.13
ม.วลัยลักษณ์ 108 204 312 1 : 1.89
ม.บูรพา 133 155 288 1 : 1.17
ม.อุบล 86 149 235 1 : 1.73
ม.สยาม 88 135 223 1 : 1.53
ม.พะเยา 88 97 185 1 : 1.10
ม.แม่ฟ้าหลวง 54 106 160 1 : 1.96
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 29 55 84 1 : 1.90
รวม 6,959 7,656 14,615 1 : 1.10

นศ.ทันตแพทย์

สถาบัน (ทันตแพทย์) ชาย หญิง รวม อัตราส่วน ชาย:หญิง
ม.รังสิต 195 510 705 1 : 2.62
จุฬา 265 432 697 1 : 1.63
ม.มหิดล 217 461 678 1 : 2.12
ม.เชียงใหม่ 198 327 525 1 : 1.65
ม.ขอนแก่น 125 287 412 1 : 2.30
ม.ธรรมศาสตร์ 114 286 400 1 : 2.51
ม.นเรศวร 119 268 387 1 : 2.25
มศว 109 257 366 1 : 2.36
ม.สงขลา 112 223 335 1 : 1.99
ม.แม่ฟ้าหลวง 32 83 115 1 : 2.59
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 36 75 111 1 : 2.08
ม.พะเยา 30 67 97 1 :  2.23
รวม 1552 3276 4828 1 : 2.11

นศ.เภสัช

สถาบัน (เภสัช) ชาย หญิง รวม อัตราส่วน ชาย:หญิง
จุฬา 260 657 917 1 : 2.53
ม.เชียงใหม่ 258 579 837 1 : 2.24
ม.สงขลา 201 599 800 1 : 2.98
ม.ขอนแก่น 235 590 825 1 : 2.51
ม.ศิลปากร 343 704 1,047 1 : 2.05
ม.รังสิต 300 812 1112 1 : 2.71
ม.หัวเฉียว 103 463 566 1 : 4.50
ม.นเรศวร 132 435 567 1 : 3.30
ม.อุบล 214 477 691 1 : 2.23
มศว 106 288 394 1 : 2.72
ม.สารคาม 144 470 614 1 : 3.26
ม.พะเยา 87 347 434 1 : 3.99
ม.พายัพ 64 254 318 1 : 3.97
ม.สยาม 80 272 352 1 : 3.40
ม.วลัยลักษณ์ 102 261 363 1 : 2.56
ม.อีสเทิร์นเอเซีย 58 220 278 1 : 3.79
ม.บูรพา 207 464 671 1 : 2.24
ม.ธรรมศาสตร์ 35 136 171 1 : 3.89
รวม 2,929 8,028 10,957 1 : 2.74

นศ.พยาบาล

สถาบัน (พยาบาล) ชาย หญิง รวม อัตราส่วน ชาย:หญิง
ม.เชียงใหม่ 217 2287 2504 1 : 10.54
ม.เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง สถาบันสมทบ 0 1 1 0 : 1
ม.คริสเตียน 62 1636 1698 1 : 26.39
ม.ราชธานี 80 1457 1537 1 : 18.21
ม.มหิดล 54 948 1002 1 : 17.56
ม.มหิดล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สถาบันสมทบ 52 1309 1361 1 : 25.17
ม.สงขลา 45 702 747 1 : 15.60
ม.บูรพา 50 676 726 1 : 13.52
ม.หัวเฉียว 21 599 620 1 : 28.52
ม.นครพนม 43 555 598 1 : 12.91
มศว 40 479 519 1 : 11.98
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 15 503 518 1 : 33.53
ม.ขอนแก่น 62 444 506 1 : 7.16
ม.แม่ฟ้าหลวง 20 474 494 1 : 23.70
ม.พายัพ 39 449 488 1 : 11.51
ม.นเรศวร 45 433 478 1 : 9.62
ม.สยาม 23 450 473 1 : 19.57
ม.พะเยา 37 430 467 1 : 11.62
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 11 439 450 1 : 39.91
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี 16 405 421 1 : 25.31
ม.วงษ์ชวลิตกุล 24 397 421 1 : 16.54
ม.มหาสารคาม 52 368 420 1 : 7.08
ม.อีสเทิร์นเอเชีย 18 366 384 1 : 20.33
วิทยาลัยเชียงราย 32 352 384 1 : 11.00
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 27 355 382 1 : 13.15
ม.ธรรมศาสตร์ 23 349 372 1 : 15.17
ม.วลัยลักษณ์ 22 348 370 1 : 15.82
ม.ปทุมธานี 20 334 354 1 : 16.70
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 27 321 348 1 : 11.89
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 27 305 332 1 : 11.30
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 16 292 308 1 : 18.25
ม.อุบล 24 277 301 1 : 11.54
ม.ราชภัฏนครปฐม 20 275 295 1 : 13.75
ม.ชินวัตร 17 270 287 1 : 15.88
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 28 203 231 1 : 7.25
ม.ราชภัฏเพชรบุรี 15 212 227 1 : 14.13
ม.เกษมบัณฑิต 12 208 220 1 : 17.33
ม.กรุงเทพธนบุรี 14 197 211 1 : 14.07
ม.สงขลา วิทยาเขตปัตตานี 19 144 163 1 : 7.85
ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 17 145 162 1 : 8.53
ม.อัสสัมชัญ 24 136 160 1 : 5.67
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 14 133 147 1 : 9.50
ม.รังสิต 9 99 108 1 : 11.00
รวม 1433 20762 22195 1 : 14.49

 


Share this:

Comments

comments

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

5 × = 45