Dek 61 รับตรงอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

สรุป รับสมัคร  รับสมัคร 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/ คุณสมบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต – ภาคปกติ มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น […]

ศิลปากร

Dek 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS รอบที่ 2, 3, 4, 5 ปีการศึกษา 2561

สรุป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรับสมัครผ่านระบบ TCAS 4 รอบ คือ รอบที่ 2, 3, 4 และ 5 รับสมัคร รอบ 2 :  2 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มีนาคม 2561 (โควตา 28 จังหวัด) รอบ 3 :  9 – 13 พฤษภาคม 2561 (ปีน […]

จพง.61 ม.นเรศวร TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข)

สรุป รับสมัคร 6 – 12 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรม […]