ประกาศ! ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ใน TCAS66 รอบ Portfolio ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ชุติมา จันทรัตน์ รองคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้เผยว่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดให้มีการสอบประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภส […]

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทัศนคติฯ ที่จะมี…

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทัศนคติฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25-27 มกราคม 2566 นี้ ดูโพสต์ต้นฉบับ

“สนใจสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รอบ portfolio ใน TCAS66 เข้าไปในเวปไซต์ https://entry.wu.ac.th นะค…

“สนใจสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รอบ portfolio ใน TCAS66 เข้าไปในเวปไซต์ https://entry.wu.ac.th นะครับ โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นไปตามประกาศฯ แล้วจึงจะดำเนินการ […]