Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

📌เหลืออีก 4 วันเท่านั้นนะครับ📌 สำหรับการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ The 2nd International Conference on TU Health Science (ICTUHS) ที่จัดร่วมโดยหน่วยงานในศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาล […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ หัวหน้าโครงการและทีมวิจัย โครงการ “การติดตามและการประเมินผลการใช้ยาที่มีปริมาณการใช้สูงมาก ยาที่มีผลกระทบงบประมาณสูง : กรณีศึกษาของยา […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) ประจำปีง…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) ประจำปี…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเภสัชศาสตร์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2565 ดูโพสต์ต้นฉบับ

👉ขอเชิญนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 5 – 6 และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี …

👉ขอเชิญนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 5 – 6 และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 “The 5th Research and Innovation Symposium on Pharmaceutica […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ หัวหน้าโครงการและทีมวิจัยโครงการ “การติดตามและการประเมินผลการ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ หัวหน้าโครงการและทีมวิจัยโครงการ “การติดตามและการประเมินผลการใช้ยาที่มีปริมาณการใช้สูงมาก ยาที่มีผลกระทบงบประมาณสูง: กรณีศึกษาของยา S […]

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลคัดเลือก International internship scholarship ประจำปีการศึกษา 2565 . …

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลคัดเลือก International internship scholarship ประจำปีการศึกษา 2565 . #คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #PharmacyTU ดูโพสต์ต้นฉบับ

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ผู้ประสานงานรายวิชา ภศ.578 การคุ้มครองผู้บ…

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ผู้ประสานงานรายวิชา ภศ.578 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา นำนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้มาศึกษาการทำงานการจัดกา […]