Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้เข้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 34 ปี แห่งการ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม”พี่พบน้อง” พบกับอุปนายกสภาเภสัชกรรม นายกสมาคม และศิษย์เก่า พบปะ พูดคุยก […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับบริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมติดปีกนิสิตสู่ผู้ประกอบการ ร้านยา เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับนิสิตที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการร้านยาในอนาคต ในวันอาทิตย์ที่ 15 […]

AGRO GENIUS DIPROM 3 >>>สมัครฟรี – 4 ก.พ. 66<<< กิจกรรมยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โด…

AGRO GENIUS DIPROM 3 >>>สมัครฟรี – 4 ก.พ. 66 กิจกรรมยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดูโพสต์ต้น […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ศาสตราจารย์ เภสัชหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยสำนักบริหารกิจการ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมเชิญชวนนิสิตมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองดีๆ กับโอกาสทางธุรกิจ ในเรื่อง ล้อมวงเสวนา หา Inspiration โดย “เวฟ คูเป่ยจง” พิธีกร นักแสดง และนักธุรกิจวันศุกร์ที่ 13 มกราค […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอยินดีต้อนรับ อาจารย์และน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการจัดการหลักสูตรของคณะฯ เพื่อเป็นการแนะแนวสำหรับนักเรียนที่ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มงาน คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 13 มกราคม 2566 ดูโพสต์ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ฝ่ายกิจการนิสิตจัดโครงการมัชฌิมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้มีแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะทักษะด้านสังคม (Soft skills) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรี […]