Dek 60 โควต้าทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560

สรุป รับสมัคร (มี 2 รอบ รอบละ 2  รูปแบบ แต่รูปแบบที่ 2 ไม่มีการรับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพราะฉะนั้นพี่ขอพูดถึงแต่รูปแบบที่ 1 นะครับ) รูปแบบที่ 1 ใช้ผลคะแนน GAT/PAT และ O-NET  รอบแรก 1 กันยายน – […]

จพ.60 รับตรงคณะเภสัชศาสตร์ โครงการความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ม.นเรศวร 2560

สรุป รับสมัคร สมัครทางไปรษณีย์ 1 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 สมัครด้วยตัวเอง 1 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 วิธีการสมัคร   คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เ […]

มศว. เภสัช

Dek 60 รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

สรุป รับสมัคร วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560  มี 2 ประเภทที่รับเข้าคณะเภสัชศาสตร์คือ ประเภทรับตรงทั่วไป ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ 2.2.2 โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา […]

Dek 60 โควต้าภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560

สรุป รับสมัคร 1 – 15  พฤศจิกายน 2559 สาขา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง >>>> สาขานี้อยู่ในคณะเภสัชศาสตร์แต่จบแล้วได้วุฒิวิทย […]

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รับเข้า เภสัช 2560

Dek 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สรุป รับสมัคร วันนี้ – 16 มกราคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตร 4 ปี >>>> สาขานี้อย […]

ศิลปากร

Dek 60 รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560

สรุป รับสมัคร การรับสมัครมี 2 รอบ รอบแรก 1 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 รอบสอง 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2559   คุณสมบัติ            โครงการโควตาพิเศษ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ใน […]

Dek 60 โควต้าโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สรุป รับสมัคร 1  พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 5 ภาคเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  3.00 และมี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศ […]

Dek 60 โควต้าทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม 2560

สรุป รับสมัคร 1  – 30 กันยายน 2559 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปวช. กศน. หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนดังนี้ GPAX ไม่น้อยกว่า  3.25 ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ […]

Dek 60 โครงการจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

สรุป รับสมัคร 16 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการร […]

Dek 60 ม.สงขลานครินทร์ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั่วประเทศ 2560

สรุป รับสมัคร 28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 คุณสมบัติ เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้อง […]