Dek 60 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

สรุป รับสมัคร  1 – 30 พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย ไม่มีประวัติทุจริตการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ป […]

Dek 60 รับตรง (รอบก่อน Admission) เภสัช มหาวิทยาลัยสยาม 2560

สรุป รับสมัคร  1 พฤศจิกายน 2559 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักรับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1     คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 […]

Dek 60 รับตรง (เภสัช) มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

สรุป ****ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ใครยังไม่ได้สมัคร รีบสมัครด่วน!!!! โครงการรับในระบบรับตรงของมหิดลแบ่งเป็น 5 โครงการ คือ โครงการวิทยาเขต, โครงการพื้นที่, โครงการพิเศษ, โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ […]

Dek 60 โควตาและโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560

สรุป รับสมัคร 1  พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  3.00 มีผลสอบ GA […]

Dek 60 รับตรงรอบที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สรุป โครงการนี้แบ่งเป็น 5 โครงการย่อยตามภาพ   รับสมัคร  สมัคร 3 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ความผิดปกติสำคัญที่จะเป็นอุปส […]

Dek 60 โครงการนักเรียนเรียนดี มหาวิทยาลัยพะเยา 8 จังหวัด 2560

สรุป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาข […]

Dek60 รับตรงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560 รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1

สรุป ของ ม.หัวเฉียว จะแบ่งการรับ นศ. ออกเป็น รอบก่อน Admission, รอบ Admission และรอบหลัง Admission โดยรอบก่อน Admission จะมีการรับครั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งนี้คือครั้งที่ 1 รับสมัคร  16  – 28 กันยายน 25 […]

Dek 60 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ 2560

สรุป ในส่วนของโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ จะแบ่งเป็น 2 โครงการย่อยคือ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กับ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถาบันศึกษาจากต่างประเทศ) นะครับ รับสมั […]

Dek 60 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ 2560

สรุป รับสมัคร  1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 สำเร็จการ […]

Dek 60 สอบตรงรอบที่ 1 แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป รับสมัคร  รับสมัคร 1 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติ เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยา […]