Dek 61 โครงการจุฬาฯ-ชนบท +ทุน TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับฯ เห […]

Dek 61 ม.วลัยลักษณ์ TCAS รอบ 1 (รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio)

สรุป รับสมัคร รอบที่ 1: 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 2: 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ ไม่ได้ระ […]

จพง.61 ม.นเรศวร TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข)

สรุป รับสมัคร 6 – 12 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรม […]

Dek 61 ม.นเรศวร TCAS รอบ 2 (ระบบรับตรง)

สรุป โครงการนี้ของคณะเภสัชมีเปิดรับ 2 สาขา คือ วิชาบริบาลเภสัชกรรม (ภ.บ.) และ วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (วท.บ.) รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. […]

Dek 61 TCAS ม.เชียงใหม่ รอบ 2 (โควต้าภาคเหนือ 17 จังหวัด)

สรุป รับสมัคร  23 – 30 พฤศจิกายน 2560 คุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช […]

Dek 61 TCAS ม.สารคาม รอบ 2 (โควต้าที่มีการสอบ)

สรุป รับสมัคร  8 – 20 มกราคม 2561 (ปิดระบบวันที่ 20 เวลา 16.30 น.) คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลสอบ GAT/PAT 1/PAT 2 2561 เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากค […]

Dek 61 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 2, 3, 4

สรุป ในการรับของคณะเภสัชศาสตร์ มข. นี้ รอบ 2 จะเป็นการรับจากโควต้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ) ส่วนรอบ 3 จะมีของภาคพิเศษและอินเตอร์ที่ทางคณะรับเอง (เภสัช มข. ปีนี้ไม่เข้า กสพท.ครับ) ส่วนรอบ 4 ค […]

Dek60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

สรุป รับสมัคร  สมัครทางไปรษณีย์ : 6 มีนาคม – 21 เมษายน 2560 สมัครด้วยตนเอง : 6 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 (ขยายเวลารับสมัคร) ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ  (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  […]

Dek60 รอบที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สรุป โครงการนี้แบ่งเป็น 3 โครงการย่อยดังนี้ โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนากำลั […]

Dek 60 รับตรง (สอบข้อเขียน) เภสัช มหาวิทยาลัยสยาม 2560

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักรับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตดี ไม่มีประวัติพฤติกรรมเสื่อมเส […]