Dek 61 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 2, 3, 4

สรุป ในการรับของคณะเภสัชศาสตร์ มข. นี้ รอบ 2 จะเป็นการรับจากโควต้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ) ส่วนรอบ 3 จะมีของภาคพิเศษและอินเตอร์ที่ทางคณะรับเอง (เภสัช มข. ปีนี้ไม่เข้า กสพท.ครับ) ส่วนรอบ 4 ค […]

Dek60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

สรุป รับสมัคร  สมัครทางไปรษณีย์ : 6 มีนาคม – 21 เมษายน 2560 สมัครด้วยตนเอง : 6 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 (ขยายเวลารับสมัคร) ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ  (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  […]

Dek60 รอบที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สรุป โครงการนี้แบ่งเป็น 3 โครงการย่อยดังนี้ โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนากำลั […]

Dek 60 รับตรง (สอบข้อเขียน) เภสัช มหาวิทยาลัยสยาม 2560

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักรับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตดี ไม่มีประวัติพฤติกรรมเสื่อมเส […]

Dek 60 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 2560

สรุป รับสมัคร วันนี้ – 10 มีนาคม 2560 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ไม่เป็นโรคตามที่ระบุไว้หรือมีปัญหาทางจิตขั้นรุนแรง ไม่เคยถูกพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ ไม่เคยเป็นผู้รายงานตัวยื […]

Dek 59-60 รับตรงระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

สรุป รับสมัคร 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าไม่เกิน 2 ปี (คือปีการศึกษา 2558 และ 2559) มี GPAX 6 ภาคเรียน ** มี GPA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ภา […]

Dek 60 ม.สงขลานครินทร์ ยื่น GAT/PAT วิชาสามัญ 2560

สรุป รับสมัคร 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เกรดไม่ต่ำกว่า 3.50 (กำลังศึกษาอ […]

Dek 60 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560

สรุป รับสมัคร 1  กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 เรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  3.00 (กรณีผู้สำ […]

มข. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560

สรุป รับสมัคร 16-20 มกราคม 2560 หน้าประกาศ ประกาศที่ลิ้งนี้ครับ https://admissions.kku.ac.th/ สัดส่วนคะแนนและการรับ ดูได้จาก https://admissions.kku.ac.th/Main/applykku_quota2 สำหรับสัดส่วนคะแนนนั้นเ […]

Dek 60 สอบตรงรอบที่ 2 แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป รับสมัคร  รับสมัครวันนี้ – 3 พฤษภาคม 2560 คุณสมบัติ เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศ […]