Dek 61 รับตรง เภสัช ม.สยาม รอบ 1

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตดี ไม่ม […]

Dek 61 โควต้าภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร  26 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด […]

Dek 61 โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร  15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี […]

มศว. เภสัช

Dek 61 โครงการต่างๆที่รับเภสัช มศว TCAS รอบ 2

สรุป โครงการที่รับเภสัช มีดังนี้ โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” (รหัสกลุ่มสาขา 163) โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ( […]

Dek 61 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร  15 – 31 มกราคม 2560 คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนในข้อหนึ่ง ข้อใดดังต่อไปนี้ ก) ทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสั […]

Dek 61 รับตรงรอบที่ 2 แพทย์, ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 18 เมษายน 2561 คุณสมบัติ เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   […]

Dek 61 สอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ

สรุป รับสมัคร  สมัครทางไปรษณีย์ : 1 พฤศจิกายน 2560 – 16 มีนาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง : 1 พฤศจิกายน 2560 – 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ  (เขตแม่คาว)  อ […]

Dek 61 โควตาการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2561 TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 8 – 18 มกราคม 2561 วันที่ กิจกรรม 30 ต.ค. – 6 พ.ย. 60 สัมมนาแนะแนวการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง 8-18 ม.ค. 61 นักเรียนสมัครและแก้ไขข้อมูลการสมัคร(อัพโหลดหลักฐานการสมัคร เฉพาะผู้ที่จะ […]

ศิลปากร

Dek 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS รอบที่ 2, 3, 4, 5 ปีการศึกษา 2561

สรุป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรับสมัครผ่านระบบ TCAS 4 รอบ คือ รอบที่ 2, 3, 4 และ 5 รับสมัคร รอบ 2 :  2 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มีนาคม 2561 (โควตา 28 จังหวัด) รอบ 3 :  9 – 13 พฤษภาคม 2561 (ปีน […]

Dek 61 เภสัชอุตสาหการ จุฬา TCAS รอบ 2 (โรงเรียนกำเนิดวิทย์)

สรุป รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีผลสอบ GAT, PAT 1 และ PAT 2 เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจา […]