Dek 61 ม.พะเยา TCAS รอบ 2 (รับตรงภาคเหนือ 17 จังหวัด)

สรุป โครงการนี้ของคณะเภสัชมีเปิดรับ 2 สาขา คือ วิชาบริบาลเภสัชกรรม (ภ.บ.) และ วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) รับสมัคร 15 – 30 มีนาคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 จากโรงเรียนหรื […]

Dek 61 โครงการจุฬาฯ-ชนบท +ทุน TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับฯ เห […]

Dek 61 ม.วลัยลักษณ์ TCAS รอบ 1 (รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio)

สรุป รับสมัคร รอบที่ 1: 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 2: 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ ไม่ได้ระ […]

จพง.61 ม.นเรศวร TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข)

สรุป รับสมัคร 6 – 12 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรม […]

Dek 61 ม.นเรศวร TCAS รอบ 2 (ระบบรับตรง)

สรุป โครงการนี้ของคณะเภสัชมีเปิดรับ 2 สาขา คือ วิชาบริบาลเภสัชกรรม (ภ.บ.) และ วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (วท.บ.) รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. […]

Dek 61 TCAS ม.เชียงใหม่ รอบ 2 (โควต้าภาคเหนือ 17 จังหวัด)

สรุป รับสมัคร  23 – 30 พฤศจิกายน 2560 คุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช […]

Dek 61 TCAS ม.สารคาม รอบ 2 (โควต้าที่มีการสอบ)

สรุป รับสมัคร  8 – 20 มกราคม 2561 (ปิดระบบวันที่ 20 เวลา 16.30 น.) คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลสอบ GAT/PAT 1/PAT 2 2561 เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากค […]

Dek 61 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 2, 3, 4

สรุป ในการรับของคณะเภสัชศาสตร์ มข. นี้ รอบ 2 จะเป็นการรับจากโควต้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ) ส่วนรอบ 3 จะมีของภาคพิเศษและอินเตอร์ที่ทางคณะรับเอง (เภสัช มข. ปีนี้ไม่เข้า กสพท.ครับ) ส่วนรอบ 4 ค […]

เกรดน้อยจะเข้าเภสัชได้ไหม?

เวลาพี่เจอคำถามนี้นะครับ สิ่งแรกที่พี่ต้องคิดคือ น้องกังวลเรื่องอะไรอยู่ จากประสบการณ์ของพี่ คำถามนี้ หลักๆ เกิดจากความกังวล 3 แบบ กลัวว่าเกรดน้อยแล้วจะเรียนเภสัชไม่ไหว กลัวว่าเกรดน้อยแล้วจะไม่เก่งพ […]

ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ประจำปีการศึกษา 2561

สภาเภสัชกรรม ประกาศรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่างๆ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองในปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 สถาบัน สรุปคือ เหมือนปีที่แล้วทุกประการ ผ่านการรับรองทุกมหาลัย เพิ่มเติมคื […]