ตารางสรุป คะแนนสูง-ต่ำ Admission เภสัชศาสตร์ 4 ปีย้อนหลัง (2556-2559)

เอาละ ใกล้จะ Admission กันแล้ว ซึ่งเวลาเลือกอันดับ สิ่งที่เป็น Gold Standard ที่ใช้ในการตัดสินใจเลยก็คือ คะแนนต่ำสุด 4 ปีย้อนหลัง เรามาดูกันดีกว่าคณะเภสัชศาสตร์ที่น้องๆอยากเข้ามีคะแนนอยู่ที่เท่าไรกันบ้าง จะได้นำไปใช้ประกอบการเลือกคณะ หรือนำไปคำนวณว่าต้องทำ O-NET และ GAT/PAT 2 อีกเท่าไรนะครับ

คะแนนสูง-ต่ำ Admission คณะเภสัชศาสตร์ 4 ปีย้อนหลัง (2556-2559)

ถ้าใครดูรูปแบบไม่ถนัด ลองดูแบบตารางดูครับ

 คะแนน คะแนน Admission
คณะเภสัชศาสตร์ สูงสุด – ต่ำสุด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 เฉลี่ย คิดเป็น %
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ สูงสุด 21962.1504 23024.4500 24921.2500 21417.5000 22831.3376 76.10
ต่ำสุด 19524.0996 20221.5500 20738.7500 19551.0000 20008.8499 66.70
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สูงสุด 21207.8008 21661.2500 23001.2500 21552.0000 21855.5752 72.85
ต่ำสุด 19673.3008 20129.4500 20927.5000 19781.0000 20127.8127 67.09
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สูงสุด 20818.5000 21480.7000 22624.6000 20256.0000 21294.9500 70.98
ต่ำสุด 18900.0000 19221.9500 19910.0000 18907.5000 19234.8625 64.12
มหาวิทยาลัยมหิดล สูงสุด 22835.6504 22715.0500 22285.0000 21531.0000 22341.6751 74.47
ต่ำสุด 19626.3496 19866.2500 20642.5000 19539.0000 19918.5249 66.40
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ สูงสุด 19864.3008 20017.4000 20777.5000 19490.0000 20037.3002 66.79
ต่ำสุด 18489.4492 18778.1500 19183.7500 18838.0000 18822.3373 62.74
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สูงสุด 20240.5996 20254.4500 20748.7500 20395.0000 20409.6999 68.03
ต่ำสุด 18901.9492 19233.8000 19800.0000 18995.5000 19232.8123 64.11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สูงสุด 21251.2500 21515.6000 21637.5000 20358.8400 21190.7975 70.64
ต่ำสุด 19228.7500 19541.9500 20173.2000 18979.0000 19480.7250 64.94
มหาวิทยาลัยศิลปากร สูงสุด 20877.8496 20433.7500 21100.0000 19973.0000 20596.1499 68.65
ต่ำสุด 19476.6992 19796.2500 20470.0000 18820.4000 19640.8373 65.47
มหาวิทยาลัยรังสิต สูงสุด
ต่ำสุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สูงสุด 19775.6992 18994.5000 19732.5000 18751.0000 19313.4248 64.38
ต่ำสุด 17840.5000 18030.6000 18558.7500 17850.8400 18070.1725 60.23
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สูงสุด 20428.6992 19966.9500 20722.8000 20007.8400 20281.5723 67.61
ต่ำสุด 18660.4492 18751.2000 19515.0000 18641.1000 18891.9373 62.97
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) สูงสุด 18622.0508 19033.1000 20231.2500 19080.0000 19241.6002 64.14
ต่ำสุด 16523.0000 16829.9000 17912.5000 17600.4000 17216.4500 57.39
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สูงสุด 19570.4492 19507.2500 19831.2500 19604.0000 19628.2373 65.43
ต่ำสุด 18262.0000 18474.2500 19290.0000 18453.0000 18619.8125 62.07
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม สูงสุด 20094.8496 20116.9500 20957.5000 19667.0000 20209.0749 67.36
ต่ำสุด 18783.0508 19079.3500 19771.2500 18684.0000 19079.4127 63.60
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สูงสุด 20302.1992 20196.8000 20858.7500 19941.0000 20324.6873 67.75
ต่ำสุด 18777.9492 19558.4500 20057.5000 18969.3400 19340.8098 64.47
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สูงสุด 20544.9492 20002.5000 20180.0000 19277.5000 20001.2373 66.67
ต่ำสุด 18514.4492 18695.6000 19626.2500 18667.8400 18876.0348 62.92
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สูงสุด 18813.9004 20161.9500 19618.2000 18879.0000 19368.2626 64.56
ต่ำสุด 18342.6504 18553.7000 18958.7500 18313.8000 18542.2251 61.81
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) สูงสุด 17383.0000 17383.0000 57.94
ต่ำสุด 14767.2000 14767.2000 49.22
มหาวิทยาลัยพายัพ สูงสุด 18554.6992 18080.2500 19399.9000 18112.0000 18536.7123 61.79
ต่ำสุด 16751.6504 16971.2500 17421.8500 17392.0000 17134.1876 57.11
มหาวิทยาลัยสยาม สูงสุด 18360.6992 18692.5000 18943.7500 18534.0000 18632.7373 62.11
ต่ำสุด 16917.5000 17021.7500 17560.0000 16957.0000 17114.0625 57.05
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สูงสุด 19580.3008 18953.8000 19434.3500 19525.1000 19373.3877 64.58
ต่ำสุด 18146.5996 18401.2500 18876.3000 18222.0000 18411.5374 61.37
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สูงสุด 17414.6504 17861.2500 17527.5000 18069.4000 17718.2001 59.06
ต่ำสุด 16535.8008 16954.7000 17250.6000 16729.0000 16867.5252 56.23
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วท.บ.) สูงสุด 17761.0000 17761.0000 59.20
ต่ำสุด 11655.4000 11655.4000 38.85
มหาวิทยาลัยบูรพา สูงสุด
ต่ำสุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สูงสุด 19950.6992 20615.7000 20882.5000 20072.0000 20380.2248 67.93
ต่ำสุด 19215.0000 19282.2500 20008.8000 18752.5000 19314.6375 64.38

ถ้าใครดูแบบสูงสุด ต่ำสุด แล้วตาลาย ลองดูแบบเฉพาะคะแนนต่ำสุดดูครับ

คะแนน Admission คณะเภสัชศาสตร์ 4 ปีย้อนหลัง (เฉพาะคะแนนต่ำสุด)

แบบตาราง

 คะแนน คะแนน Admission
คณะเภสัชศาสตร์ ต่ำสุด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 เฉลี่ย คิดเป็น %
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ ต่ำสุด 19524.0996 20221.5500 20738.7500 19551.0000 20008.8499 66.70
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ต่ำสุด 19673.3008 20129.4500 20927.5000 19781.0000 20127.8127 67.09
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่ำสุด 18900.0000 19221.9500 19910.0000 18907.5000 19234.8625 64.12
มหาวิทยาลัยมหิดล ต่ำสุด 19626.3496 19866.2500 20642.5000 19539.0000 19918.5249 66.40
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ ต่ำสุด 18489.4492 18778.1500 19183.7500 18838.0000 18822.3373 62.74
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ต่ำสุด 18901.9492 19233.8000 19800.0000 18995.5000 19232.8123 64.11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่ำสุด 19228.7500 19541.9500 20173.2000 18979.0000 19480.7250 64.94
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่ำสุด 19476.6992 19796.2500 20470.0000 18820.4000 19640.8373 65.47
มหาวิทยาลัยรังสิต ต่ำสุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต่ำสุด 17840.5000 18030.6000 18558.7500 17850.8400 18070.1725 60.23
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ต่ำสุด 18660.4492 18751.2000 19515.0000 18641.1000 18891.9373 62.97
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) ต่ำสุด 16523.0000 16829.9000 17912.5000 17600.4000 17216.4500 57.39
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่ำสุด 18262.0000 18474.2500 19290.0000 18453.0000 18619.8125 62.07
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ต่ำสุด 18783.0508 19079.3500 19771.2500 18684.0000 19079.4127 63.60
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ต่ำสุด 18777.9492 19558.4500 20057.5000 18969.3400 19340.8098 64.47
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่ำสุด 18514.4492 18695.6000 19626.2500 18667.8400 18876.0348 62.92
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ต่ำสุด 18342.6504 18553.7000 18958.7500 18313.8000 18542.2251 61.81
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) ต่ำสุด 14767.2000 14767.2000 49.22
มหาวิทยาลัยพายัพ ต่ำสุด 16751.6504 16971.2500 17421.8500 17392.0000 17134.1876 57.11
มหาวิทยาลัยสยาม ต่ำสุด 16917.5000 17021.7500 17560.0000 16957.0000 17114.0625 57.05
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่ำสุด 18146.5996 18401.2500 18876.3000 18222.0000 18411.5374 61.37
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ต่ำสุด 16535.8008 16954.7000 17250.6000 16729.0000 16867.5252 56.23
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วท.บ.) ต่ำสุด 11655.4000 11655.4000 38.85
มหาวิทยาลัยบูรพา ต่ำสุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่ำสุด 19215.0000 19282.2500 20008.8000 18752.5000 19314.6375 64.38

Chart คะแนนต่ำสุดเภสัช 4 ปีย้อนหลัง (2556-2559)

ถ้าอยากดูแนวโน้มคร่าวๆ ดูเป็น chart จะดูง่ายกว่าครับ


Share this:

Comments

comments

Posted in คะแนนสอบเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

86 − = 85