ค่าเทอมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 2560

น้องๆหลายๆคนมีความฝันอยากจะศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คำถามที่น้องมักกังวลใจก็คือเรื่องทุนทรัพย์ โดยเฉพาะค่าเทอมในมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้น พี่จึงขอรวบรวมค่าเทอมคณะเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชน ไว้ในกระทู้นี้นะครับ

หมายเหตุ ค่าเทอมนี้เป็นค่าเทอมเฉพาะของปีการศึกษา 2560 หากจะนำไปอ้างอิง ต้องดูก่อนว่า ในปีนั้นๆค่าเทอมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือเปล่า


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร : 1,233,850 บาท โดยแบ่งตามชั้นปีดังนี้

ปี 1 เทอม 1 : 49,150 บาท
ปี 1 เทอม 2 : 49,800 บาท
ปี 1 ภาคฤดูร้อน : –

ปี 2 เทอม 1 : 56,600 บาท
ปี 2 เทอม 2 : 71,800 บาท
ปี 2 ภาคฤดูร้อน : 26,950 บาท

ปี 3 เทอม 1 : 113,000 บาท
ปี 3 เทอม 2 : 108,700 บาท
ปี 3 ภาคฤดูร้อน : 26,950 บาท

ปี 4 เทอม 1 : 113,000 บาท
ปี 4 เทอม 2 : 108,700 บาท
ปี 4 ภาคฤดูร้อน : 62,950 บาท

ปี 5 เทอม 1 : 80,900 บาท
ปี 5 เทอม 2 : 56,700 บาท
ปี 5 ภาคฤดูร้อน : 282,950 บาท

ปี 6 เทอม 1 : 13,000 บาท
ปี 6 เทอม 2 : 12,700 บาท
ปี 6 ภาคฤดูร้อน : –

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://admission.hcu.ac.th/Files/payment60.pdf


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตรังสิต ค่าเทอมสาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม  กับ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ไม่เท่ากัน ดังนี้

สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,806,400 บาท แบ่งเป็น

ปี 1 : 118,000 บาท
ปี 2 : 226,300 บาท
ปี 3 : 355,100 บาท
ปี 4 : 360,000 บาท
ปี 5 : 358,000 บาท
ปี 6 : 389,000 บาท

สาขาวิชาสาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,814,400 บาท แบ่งเป็น

ปี 1 : 118,000 บาท
ปี 2 : 226,300 บาท
ปี 3 : 355,100 บาท
ปี 4 : 363,000 บาท
ปี 5 : 363,000 บาท
ปี 6 : 389,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www2.rsu.ac.th/info/admissions-fee


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยไม่มีการประมาณการสรุปให้ในแต่ละชั้นปี แต่มีรายละเอียดให้ดังนี้ครับ

คณะเภสัชศาสตร์ 

ค่าลงทะเบียนเรียน

วิชาภาคบรรยายหน่วยกิตละ 2,500 บาท
วิชาภาคปฏิบัติหน่วยกิตละ 4,000 บาท
วิชาสารนิพนธ์/โครงงาน/สหกิจศึกษา หน่วยกิตละ 3,000 บาท

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ 5,400 บาท
ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคเรียนละ 800 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 600 บาท
ค่าบำรุงและพัฒนาการกีฬา ภาคเรียนละ 400 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา/ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนละ 300 บาท
ค่าบำรุงห้องพยาบาล/เวชภัณฑ์ ภาคเรียนละ 200 บาท
ค่าบริหารอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนละ 950 บาท
ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 1,200 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคเรียนละ 200 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://admission.siam.edu/related_rate.php

อย่างไรก็ตามเพจ ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแบบ”คร่าวๆ” สำหรับปีการศึกษา 2559 ไว้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ชั้นปี ภาคเรียนที่ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา รวม
1 1 2259 51200 13650 67109
2 46000 13450 59450
ฤดูร้อน
 ชั้นปี 1 รวม 126559
2 1 59200 13650 72850
2 65500 13450 78950
ฤดูร้อน 15000 15000
 ชั้นปี 2 รวม 166800
3 1 73000 13650 86650
2 68500 13450 81950
ฤดูร้อน 15000 15000
ชั้นปี 3 รวม 183600
4 1 69500 13650 83150
2 65000 13450 78450
ฤดูร้อน 50000 50000
 ชั้นปี 4 รวม 211600
5 1 72500 13650 86150
2 43000 13450 56450
ฤดูร้อน 25000 25000
 ชั้นปี 5 รวม 167600
6 1 75000 13650 88650
2 75000 13450 88450
ฤดูร้อน
 ชั้นปี 6 รวม 177100
รวมตลอดหลักสูตร 1033259

ดูแบบรูปภาพ

อ้างอิง : https://www.facebook.com/admissionpharmacysiamu/posts/1578443325788534


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร : 876,950 บาท โดยแบ่งตามชั้นปีดังนี้

ปี 1 เทอม 1 : ค่าเทอม 81,150 + ค่าหอพัก 6,900 = 88,050 บาท
ปี 1 เทอม 2 : ค่าเทอม 70,000 + ค่าหอพัก 6,400 = 76,400 บาท

ปี 2 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 2 เทอม 2 : 70,000 บาท

ปี 3 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 3 เทอม 2 : 70,000 บาท

ปี 4 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 4 เทอม 2 : 70,000 บาท

ปี 5 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 5 เทอม 2 : 70,000 บาท

ปี 6 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 6 เทอม 2 : 70,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/fee-b59t.html


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร : 1,200,000 บาท โดยแบ่งตามชั้นปีดังนี้

ปี 1 เทอม 1 :  75,000 บาท
ปี 1 เทอม 2 :  75,000 บาท

ปี 2 เทอม 1 : 75,000 บาท
ปี 2 เทอม 2 : 75,000 บาท

ปี 3 เทอม 1 : 100,000 บาท
ปี 3 เทอม 2 : 100,000 บาท

ปี 4 เทอม 1 : 100,000 บาท
ปี 4 เทอม 2 : 100,000 บาท

ปี 5 เทอม 1 : 125,000 บาท
ปี 5 เทอม 2 : 125,000 บาท

ปี 6 เทอม 1 : 125,000 บาท
ปี 6 เทอม 2 : 125,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/RxEAU/posts/1192113344154977


แถม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ม.บูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่ค่าเทอมพอๆกับเอกชน ทำให้เวลาถูกเปรียบเทียบเรื่องค่าเทอม ม.บูรพา จะถูกนำมาเปรียบเทียบด้วย

ค่าธรรมเนียมรายงานตัว 77,000 บาท
ค่าเทอมเหมาจ่ายค่าเทอมละ 75,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 900,000 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FUBb8BdMzh3WxivBZ5fxz4WuN0VLmqAIFknYExg_fRo/edit#gid=0

ปล. ทราบมาว่าเภสัช ม.บูรพา มีภาคฤดูร้อนด้วย โดยภาคฤดูร้อนเทอมละ 40,000 บาท แต่ถามน้องเรียนที่เรียน ม.บู น้องบอกว่า แต่ว่าแต่ละปีเรียนไม่เหมือนกัน บางรุ่นไม่มีซัมเมอร์ แต่บางรุ่นมี งงไหม? พี่ก็งง 55555+


สรุป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ (บางมหาลัยอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากค่าเทอม บางมหาลัยรวมมาให้หมดแล้ว ซึ่งอันนี้พี่ไม่รู้นะครับ บอกได้เท่าที่มีข้อมูลเท่านั้น)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = 1,233,850 บาท
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต :  สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม = 1,806,400 บาท
:  สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ = 1,814,400 บาท
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม = 1033259
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ = 876,950 บาท
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย = 1,200,000 บาท
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = 902,000

ค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัย ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม
ม.หัวเฉียว 98950 155350 248650 284650 420550 25700 1233850
ม.รังสิต (บริบาล) 118000 226300 355100 360000 358000 389000 1806400
ม.รังสิต (อุตสาหการ) 118000 226300 355100 363000 363000 389000 1814400
ม.สยาม 126559 166800 183600 211600 167600 177100 1033259
ม.พายัพ 164450 142500 142500 142500 142500 142500 876950
ม.อีสเทิร์นเอเชีย 150000 150000 200000 200000 250000 250000 1200000
ม.บูรพา** 152000 150000 150000 150000 150000 150000 902000
** = มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ม.บูรพา ไม่ได้รวมค่าเทอมของภาคฤดูร้อน
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลโดยประมาณการเท่าที่มีการเปิดเผย ซึ่งค่าใช้จ่ายเบล็ดเตล็ดอื่นๆ บางมหาลัยรวมมาให้แล้ว บางมหาลัยยังไม่ได้รวม


Share this:

Comments

comments

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

5 × = 5