เรียนเภสัชกรทุกท่าน…. International Pharmaceutical Federation (FIP) หรือสหพันธ์เภสัชนานาชาติ กำหนดให้ วันที่ 25 กันยายน เป็น…

เรียนเภสัชกรทุกท่าน….

International Pharmaceutical Federation (FIP) หรือสหพันธ์เภสัชนานาชาติ กำหนดให้ วันที่ 25 กันยายน เป็นวันเภสัชกรโลก โดยในปีนี้ FIP ขอให้เภสัชกรแสดงพลังโดยร่วมกันรณรงค์ตามหัวข้อที่ว่า “Pharmacy united in action for a healthier world” หรือ “รวมพลังเภสัชกร ร่วมสร้างโลกแห่งสุขภาวะ”
สภาเภสัชกรรม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) และสมาคมเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรวมถึงประชาสัมพันธ์งานวันเภสัชกรโลกซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 และเชิญชวนเภสัชกรทุกสาขาร่วมกันจัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัช” ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงบทบาท กิจกรรมและหน้าที่ของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับบุคคลากรทางสาธารณสุข ความสำคัญของเภสัชกรที่มีต่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา
สภาเภสัชกรรมจึงขอเชิญชวนเภสัชกรทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเภสัชกรโลก” และ “สัปดาห์เภสัช” โดยสามารถขอรับสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์และบัตรแพ้ยาเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมได้ที่ เวบไซต์สภาเภสัชกรรม (https://www.pharmacycouncil.org) และเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (https://www.pat.or.th) หรือ scan ได้จาก QR code ในเอกสารนี้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์จะหมด
ท้ายนี้ขอขอบคุณเภสัชกรทุกท่านที่ยึดมั่นในอุดมการ ประสานความร่วมมือ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี มุ่งมั่นที่จะทำให้การใช้ยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.