ภาวะไตเสื่อมและโรคไต เป็นภาวะที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่…

ภาวะไตเสื่อมและโรคไต เป็นภาวะที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาการทำงานของไต และบำบัด
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยได้
.
การรักษาโรคไตทั้งกรณีเฉียบพลันและเรื้อรัง ผู้ป่วยมักจะได้รับยาหลายชนิดเพื่อรักษาโรคร่วมต่าง ๆ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในการทำงานของไต เช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะซีด ภาวะความ
ผิดปกติของกระดูกและแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรับประทานยาปริมาณมาก ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีโอกาสเกิดปัญหาเนื่องจากการใช้ยาได้หลายประการ
.
เภสัชกรจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องเหมาะสม และลดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา
.
เชิญชวนเภสัชกรผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสนับสนุนให้เภสัชกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อทีมสหสาขาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัช รพ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น