Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

ประชาสัมพันธ์ข่าวดีงามสัก 1 เรื่องครับ

สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เภสัชกร บุคคลทั่วไป สั่งจองบูชาพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ปางยืน รุ่นแรก
โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนำไปสมทบเข้ากองทุนเฉลว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่นและอีกส่วนนำมาใช้ในกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า

พระไภสัชคุรุฯ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ เป็นพระพุทธเจ้าแพทย์สูงสุดผู้คุ้มครองรักษามนุษย์ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจ ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และได้รับความนับถือต่อเนื่องในประเทศไทยมาจนปัจจุบัน
พระไภสัชฯ บางครั้งอยู่ในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาปางประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายถือขวดยา ( แบบปางยืนที่จัดสร้างนี้) เป็นผู้ปกป้องอภิบาลพุทธศาสนิกชนให้พ้นทุกข์และอันตรายเจ็บปาวยทั้งปวง

เชื่อกันว่า ผู้บูชาพระไภสัชฯปลอดภัยจากโรคภัยได้ด้วยการบูชาอย่างถูกต้อง หรือเพียงสัมผัสรูปของพระองค์ก็อาจหายจากโรคทางกายและทางใจ หากผู้บูชาเจ็บป่วยร่างกายบริเวณใดให้ใช้มือสัมผัสพระไภสัชฯบริเวณนั้นจะหายจากเจ็บป่วย

( ที่มา พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ กรมศิลปากร เผยแพร่ปี 2563 )

สั่งจองได้ที่
1.กล่องส่วนตัวเพจสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2.Line 0647624196
3.โทร 0647624196
4.แจ้งชื่อรุ่นที่สั่งจองได้ในระบบจองของสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.