เฉพาะการยื่นเสียภาษีออนไลน์เท่านั้น (ระยะเวลาที่ขยายไม่เท่ากันกับเสียที่สำนักงาน) อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปี ตามระบบทั้งในฐานะบุคคล…

เฉพาะการยื่นเสียภาษีออนไลน์เท่านั้น (ระยะเวลาที่ขยายไม่เท่ากันกับเสียที่สำนักงาน)

อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปี
ตามระบบทั้งในฐานะบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

ไม่ลืมรวมรายได้ที่มาจากการทำกิจกรรมกับหน่วยบริการทางสุขภาพต่างๆและนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาคำนวณกันให้ครบถ้วนนะครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.