พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป http://w…

พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/052/T_0001.PDF

ขอบคุณ อ.ปรุฬห์ ทีมกฎหมายสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.