การใช้ยาไดโคลฟีแนคอย่างปลอดภัยสำหรับประชาชน.pdf

🛎🛎การใช้ยาไดโคลฟีแนคอย่างปลอดภัยสำหรับประชาชน
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.) คลิ๊ก https://drive.google.com/file/d/1bXnSCKHerVuf4XitODS6Esbq4AixU3R3/view?usp=sharing

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.