กองนโยบายแห่งชาติด้านยา ขอความร่วมมือให้ร้านยากรอกแบบสอบถามสถานการณ์และเฝ้าระวังการขาดแคลนยาช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในแล…

กองนโยบายแห่งชาติด้านยา ขอความร่วมมือให้ร้านยากรอกแบบสอบถามสถานการณ์และเฝ้าระวังการขาดแคลนยาช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการด้านยาของระบบสาธาณสุขในประเทศตามสถานการณ์ที่อาจจะมีการกว้านซื้อยาจนขาดตลาดได้
…………………………………….
กรุณาตอบแบบสอบถามกลับก่อนวันจนทร์ที่ 16 มกราคม 2566 จักเป็นพระคุณอย่างสูง

https://forms.gle/U6DMF3VYPCzVMJmL9

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.