Photos from สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)’s post

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย); MPAT
ขอขอบคุณ
ภญ.รัชนีวรรณ อินทรหนองไผ่ (พี่งึ้ง)
ภก.ภูริทัต ว่องพุฒิพงศ์ (พี่เบนซ์)
ภก.ทวีพงษ์ ภวชโลทร (พี่บาส)
ภก.สุทธิพงค์ หนูฤทธิ์ (พี่เบิ้ล)
ภก.นันทวัฒน์ ศิโรโรจน์ (พี่ต้อ)
ที่ให้เกียรติไปร่วมบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ presentation skills
ให้แก่น้องๆนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และขอขอบคุณ น้องๆ นิสิตนักศึกษา น้องๆ ฝึกงาน ช่วยเป็นpreceptors ประเมินคลิปวิดิโอให้น้องๆ ก่อนเข้าคลาส
ได้แก่
1. นางสาวกรชนก เด่นพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. นางสาวปุญญิศา สุทธิวรชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. นางสาวณิสรา ประดับทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. นายปฐมกานต์ พิรัชวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. นายณัฐพงศ์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย); MPAT

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.