MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด ภญ. อนงค์พร นิลนนท์ (จวง) จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิท…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด

ภญ. อนงค์พร นิลนนท์ (จวง)

จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 35

ได้รับตำแหน่ง Senior Product manager บริษัท WOERWAG Pharma GmbH & Co. KG

บทบาทของวิชาชีพเภสัชกรการตลาดมีหลากหลายมิติ ทั้งการเรียนรู้และวิเคราะห์ตลาด ศึกษาวิธีการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม การฝึกฝนอย่างทุ่มเทให้กับทีมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีประโยชน์ต่อการรักษามากที่สุดกับบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจมากที่สุด คือ การได้ใช้ความรู้ทางวิชาชีพเภสัชกรรมในการส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการรักษาโรค เพื่อยกระดับการรักษาให้ทันสมัย มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด ภายใต้จรรยาบรรณของวิชาชีพเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.