Photos from สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council’s post

วันนี้ 15 ธันวาคม 2565

ภก ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม และ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม กรรมการสภาเภสัชกรรม ได้ให้ข้อมูลบทบาทหน้าที่ของสภาเภสัชกรรม ในการช่วยให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี เช่นโครงการดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย การลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยร้านยา รวมไปถึง application my pharmacist ที่จะได้ใช้ในการสื่อสารระหว่างประชาชนและสภาเภสัชกรรม ในรายการ หนี้แผ่นดิน ออกอากาศวันที่ 3 มกราคม 2566

#สภาเภสัชกรรม
#สื่อสารองค์กร
#Common_illness
#ร้านยาชุมชนอบอุ่น
#mypharmacist

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.