Facebook

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RDU community thru RDU province


เป็นอีกบทบาทสำคัญของเภสัชกร ในงานเภสัชกรปฐมภูมิ ดูเเลความปลอดภัยของการใช้ยากับประชาชนในพื้นที่ เเละร่วมรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตลอดจนให้ความรู้กับประชาชน เฝ้าระวังเเละติดตามการขายยาในชุมชน

‘ในงานมีการปถากฐาผ่านระบบ online โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
งานจัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.), มหาวิทยาลัยมหิดล ,
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.