วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สภาเภสัชกรรมและบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) สนับสนุนศูนย์พัฒนาการบริก…

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สภาเภสัชกรรมและบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
สนับสนุนศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการพัฒนาบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับเภสัชกร
.
โดยไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรมในการดำเนินการตามวัตุประสงค์ คือ
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานบริการทางวิชาชีพของเภสัชกรให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education Platform) สำหรับเภสัชกรเพื่อการดำเนินการทางวิชาชีพเภสัชกรรม
3 เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการแก่เภสัชกร ให้เพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของสภาเภสัชกรรม
.
และสภาเภสัชกรรม จะนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ต่อไป

#สื่อสารองค์กร
#ประชาสัมพันธ์
#สภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.