ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ ที่ 4 /2565 เรื่อง คณะทำงานผลิตสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิ…

ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ ที่ 4 /2565
เรื่อง คณะทำงานผลิตสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์

เพื่อให้การดำเนินงานของณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผลิตสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ . . . คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพจึงแต่งตั้งคณะทำงานผลิตสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังนี้

1. ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร
ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. รศ.ดร.ภก.ไพบลูย์ ดาวสดใส
ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ภญ.พนิดา ปัญญางาม
ประธานคณะทำงาน
4. ภก.วัชรินทร์ แท่งทอง
รองประธานคณะทำงาน
5. ภญ.ศศิมา อาจสงคราม
คณะทำงาน
6. ดร.ภก.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์
คณะทำงาน
7. ภก.ปรเมศวร์ พินิจจันทร์
คณะทำงาน
8. ภก.วิรุณ เวชศิริ
คณะทำงาน
9. ภญ.แกมฤทัย อรุณศรี
คณะทำงาน
10. ภญ.ฐิติพร อินศร
คณะทำงาน
11. ภก.คมสันต์ โสตางกูร
คณะทำงาน
12. ดร.ภญ.วรรณี ผาณิตพงศ์
คณะทำงาน
13. ภก.พงษ์ศิวะ กู่นอก
คณะทำงาน
14. ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ
คณะทำงานและเลขานุการ
15. นายวรรณชนะ ปุยสำลี
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงาน ผลิตสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์มีหน้าที่ดังนี้
1.กำหนดแผนงาน และ ผลิตสื่อทางโทรทัศน์และวิทยุสื่อสารต่อภาคประชาชน
2.เสนอแผนการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพทราบ
3.รายงานผลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพทราบ
4.อื่น ๆ ตามที่ คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพมอบหมาย

. . .

จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
. . .

สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ
“สภาเภสัชกรรม”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.