คณะกรรมการสภาเภสัชรรม วาระ 10 ปี 2565-2567 1.รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม 2.ดร.ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน อุปน…

คณะกรรมการสภาเภสัชรรม วาระ 10 ปี 2565-2567
1.รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม
2.ดร.ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 1
3.ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2
4.ดร.ภก.นพดล อัจจิมาธีระ
เลขาธิการ
5.ภก.ทรงวุฒิ สารจันทึก
รองเลขาธิการ
6.รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
เหรัญญิก
7.ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร
ประชาสัมพันธ์
8.ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
โฆษกสภาเภสัชกรรม
9.รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
กรรมการ
10.ผศ.(พิเศษ) ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา
กรรมการ
11.ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ
กรรมการ
12.ภก.วัชรินทร์ แท่งทอง
กรรมการ
13.นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
กรรมการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
14.ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
กรรมการ (นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
15.ภญ. ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข)
16.ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข)
17.ภญ.สุรีรัตน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข)
18. ภญ.บุญญวรรณ จิระวุฒิ
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย)
19. พ.อ.ณรงค์ น้อยนารถ
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงกลาโหม)
20.ศ.ดร.ภญ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
กรรมการ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
21.ศ.ดร.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
กรรมการ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล)
22.ดร.ภญ.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
กรรมการ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
23.รศ.ดร.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
กรรมการ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
24.ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
กรรมการ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.