ข่าวสารสภาเภสัชกรรม วัน เสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เรื่อง . คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เข้าหารือคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข …

ข่าวสารสภาเภสัชกรรม
วัน เสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เรื่อง . คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เข้าหารือคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเพื่อนำเสนอการพัฒนางานเภสัชกรรมและระบบยา รวมถึงประเด็นด้านความก้าวหน้าและอัตรากำลัง ในวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา
. . .
ทีมเภสัชกร อันประกอบด้วย
1. เภสัชกรชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ สภาเภสัชกรรม)
สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ดร.เภสัชกรสุวิทย์ ธีรกุลชน
(อปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 1)
3. รศ.เภสัชกรหญิงสุณี เลิศสินอุดม
(ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ)
4. เภสัชกรสุชาติ ถนอมวราภรณ์
(ตัวแทนชมรมเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย)
5. เภสัชกรหญิงอุ่นเรือน เจริญสวัสดิ์
(ตัวแทนชมรมเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย)
6. เภสัชกรธีรวิทย์ บำรุงศรี
(ตัวแทนชมรมเภสัช รพศ.รพท.)
7. เภสัชกรหญิงจุไรรัตน์ คงล้อมญาติ
(ชมรมเภสัชสมุนไพร)
8. เภสัชกรหญิงรัตติกาล สอนเย็น
(ชมรมเภสัชกรปฐมภูมิ)
9. เภสัชกรหญิงวิลาสินี อ่อนเกต
(ชมรมเภสัชกรปฐมภูมิ)

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เข้าพบ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เข้าพบ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) เพื่อนำเสนอการพัฒนางานเภสัชกรรมและระบบยา รวมถึงประเด็นด้านความก้าวหน้าและอัตรากำลัง

สรุปประเด็น จากการหารือ ดังนี้
1. สายงานเภสัชกร ท่านปลัดมอบให้ นพ.รุงเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาฯ ดูแลสายงานเภสัชกร
2. กรณีในส่วนอำนาจของปลัด การขอกำหนดตำแหน่งเภสัชกรเลื่อนไหล ท่านเห็นด้วย ไม่ขัดข้อง แต่ในส่วนนอกเหนือ เช่น สำนักงาน กพ.
ขอให้หารือกับนพ.รุงเรืองและประสานกองบริหารทรัพยากรบุคคลในการขอกำหนดตำแหน่งเภสัชกรเลื่อนไหล และให้มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
3. สัดส่วนเภสัชกรปฐมภูมิ ท่านยังไม่เห็นร่างสัดส่วน แต่ท่านให้ความสำคัญกับภารกิจที่ไปถึงประชาชน รวมถึง อาจจะต้องมาพิจารณาประเด็นการถ่ายโอนภารกิจ

.
.
ต่อมา หลังการประชุมเสร็จ ได้มีการหารือ นพ. รุ่งเรือง ท่านให้จัดทำเอกสาร จำนวนเภสัชกรปฐมภูมิ ภาระงาน ความสำคัญและสัดส่วนที่ควรจะเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านไปประสานกับ สสป. และ ทีม FTE

4. การเพิ่มกลุ่ม 3 ในร่างเกณฑ์ พตส. เรื่อง วุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ให้ประสานกับกองเศรษฐ เพื่อจัดส่งเอกสารที่เคยจัดทำการขอเพิ่มกลุ่ม ไปให้ สำนักงาน กพ. พิจารณา ด้วย
5. เรื่อง โครงสร้าง ท่านเห็นด้วย ที่จะมีการแบ่งกลุ่มงานใน สสจ. เพื่อทำ Regulation และ Service provider แต่ในส่วนของ รพ. ท่านขอให้นำข้อมูลที่จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานเภสัชกรรม Robot จัดยา เตรียมยา รวมถึง Telemedicine มาพิจารณา
6. เรื่องตรึงตำแหน่งสายงานเภสัชกร ขอให้มีการเช็คข้อมูลเพิ่มเติม

.
.
ต่อมา หลังการประชุม ได้มีการหารือ นพ. รุ่งเรือง ท่านมอบให้ ภญ.นุชน้อย รวบรวมข้อมูล ปัญหา และทำหนังสือ จาก กบรส. เสนอ กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อขอปลดล็อก แล้วท่านขอสำเนา เพื่อติดตามความคืบหน้า

7. ตำแหน่งพนักงานราชการ ท่านให้ทำข้อมูลว่า จำนวนเภสัชกรที่ได้การบรรจุเป็นข้าราชการช่วงโควิด มีจำนวนเท่าไร แต่ไม่ได้พูดถึงการขอสิทธิ์ แต่ท่านมอบให้หารือกับ นพ. รุ่งเรือง เพื่อสรุปประเด็น และ ข้อเสนอ
8. ความก้าวหน้าของ จพ.เภสัชกรรม ขอให้ทำข้อมูลเสนอ แต่ขอให้สรุปประเด็นให้ชัดๆ

_________________________

ประเด็นที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจ คือ
1. นโยบายการรับยาร้านยา เพื่อลดแออัด เพื่อการใช้ศักยภาพของภาคเอกชนในการดูแลประชาชน
2. ความเป็น Privatisation เช่น นักเทคนิคการแพทย์ที่ไปเจาะ Lab ตามบ้าน
3. Health for Wealth ใช้สุขภาพสร้างความเข้มแข็งของประเทศ ซึ่งท่านเห็นศักยภาพของเภสัชกรที่จะช่วยประเด็นนี้ได้มาก
4. การทำงาน ให้ดู Input Process Output บทบาทเภสัชกรที่สร้างมูลค่า

_________________________
ขอขอบพระคุณ
เภสัชกรพิสิทธิ์ คงศักิด์ตระกูล
เภสัชกรหญิงกาญจนา ปวรถวิจิตร และ
เภสัชกรหญิงสุดหทัย วิไลรัตน์
เภสัชกรอยู่เบื้องหลังการจัดทำเอกสารและเอกสารนำเสนอ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 และ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จนเสร็จเรียบร้อย และทำให้การนำเสนอลุล่วงได้โดยดี
_________________________
ผู้รายงาน
เภสัชกรหญิงนุชน้อย ประภาโส
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ สภาเภสัชกรรม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ สภาเภสัชกรรม
กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
_________________________
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสภาเภสัชกรรม
ได้ที่ LINE OpenChat แชทคอมมูนิตี้ออนไลน์ขนาดใหญ่ รองรับเพื่อนสมาชิกเภสัชกร
“สายตรง​ ​สภาเภสัชกรรม​ วาระ10”
เพื่อนสมาชิกเภสัชกรทุกท่าน สามารถแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/…/Xtty2LSpO_2LYRVoAqr2mut8PzTF6ZLjd4Mn…
_
_______
________________
_________________________
*หมายเหตุ
เงื่อนไขการเข้าร่วมใน LINE OpenChat นี้ คือ . . “เป็นเภสัชกร”
และ
1. แสดงรูปโปรไฟล์ที่เหมาะสม และเป็นรูปจริง
2. Username ที่แสดงต้องเป็น ชื่อจริง
3. ต่อท้าย ด้วย เลข ภ.
ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่นี้สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ทำตามกฏระเบียบของห้องสนทนาเท่านั้นนะครับ
______________________________________
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.