ขอเชิญเภสัชกรทุกท่าน ร่วมรับชม Live facebook สภาเภสัชกรรม วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 19:00 – 20:00 หัวข้อ “บทบาทของเภสัชกร ในการติด…

ขอเชิญเภสัชกรทุกท่าน ร่วมรับชม Live facebook สภาเภสัชกรรม
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 19:00 – 20:00

หัวข้อ
“บทบาทของเภสัชกร ในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากยาในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค “

วิทยากรโดย
ภก. วรพงษ์ สังสะนะ
เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาโรคติดเชื้อ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
ผศ.ภญ. โชติรัตน์ นครานุรักษ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.