การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ

สภาเภสัชกรรม “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน”

การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ท้องเสีย ท้องผูก
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.