🧐NEWS. G&E Center. SU.

🧐NEWS. G&E Center. SU.


📣นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์เข้าสอบ TOEIC Listening & Reading
ในอัตราพิเศษ 1,200 บาท ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
⭐️สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
⭐️นักศึกษาผู้มีสถานภาพ “พ้นสภาพ” หรือ “สำเร็จการศึกษา” ในระบบ Registra (REG) จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เข้าสอบ TOEIC Listening & Reading ในอัตราพิเศษ 1,200 บาท นี้ได้
⭐️นศ.ผู้ใช้สิทธิ์ กรุณาปฏิบัติตามขั้นที่ระบุในโพสนี้
⭐️โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง
Messenger Facebook: G&E Center, Silpakorn University
CPA ผู้เป็นตัวแทนการจัดสอบ TOEIC ในประเทศไทย ได้ประกาศระเบียบการแสดงหลักฐานปลอดเชื้อโควิด 19 ก่อนการเข้าสถานที่สอบ มีใจความว่า
“มาตรการคัดกรองผู้สอบ TOEIC / TOEIC Bridge / TOEFL Junior / TOEFl Primary และ TFI
CPA (Thailand) เพิ่มรูปแบบการแสดงผลตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ด้วยตนเอง โดยในวันสอบผู้สอบสามารถแสดงรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือ แสดงแผ่นทดสอบ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” เขียนชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ วัน/เดือน/ปี และเวลาตรวจอายุไม่เกิน 1 วันก่อนวันสอบ และถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนไทย / ใบขับขี่ / passport (ตามตัวอย่าง)
มีผลตั้งแต่รอบสอบวันที่ 1 มิถุนายน 2565″
👉นศ.ผู้ใช้สิทธิ์เข้าสอบ TOEIC Listening & Reading
ในอัตราพิเศษ 1,200 บาท กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1) ตรวจสอบตารางสำรองที่นั่ง (TOEIC Test Schedules 2022) *หากรอบสอบใดมีข้อความ “NO SEAT” หมายถึงรอบสอบนั้นเต็มจำนวนแล้ว
https://bit.ly/3w4TwVL
2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองที่นั่ง (TOEIC Test Request)
https://bit.ly/3gRU1yi
3) ดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่ง และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
https://bit.ly/3wklOgk
4) แจ้งความประสงค์ทาง Messenger โดยระบุ
-ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
-รหัสนักศึกษา
-เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
พร้อมส่งแบบฟอร์มคำขอสำรองที่นั่งเป็น PDF 1 ไฟล์ ล่วงหน้า ก่อนวันสอบจริงอย่างน้อย 3 วันทำการ (G&E Center ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5) นศ.ผู้ส่งคำขอสำรองที่นั่งก่อนเวลา 12.00 น. จะได้รับการจัดส่งรายชื่อสำรองที่นั่งให้ภายในวันทำการนั้น และนศ.ผู้ส่งคำขอสำรองที่นั่งหลังเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จะได้รับการจัดส่งรายชื่อสำรองที่นั่งให้ภายในวันทำการถัดไป
6) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารและยืนยันรับคำขอสำรองที่นั่งแล้ว จะดำเนินการส่งให้ทางศูนย์สอบ CPA เมื่อศูนย์สอบ CPA ส่งอีเมลตอบกลับยืนยันผลการสำรองที่นั่งแล้ว G&E Center จะดำเนินการส่งอีเมลผลการสำรองที่นั่งนั้นให้แก่นศ. ตามอีเมลที่นศ.ได้ให้ไว้ (โดยปกติ กระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ)
👉หมายเหตุ :
1. นักศึกษาที่มีสถานภาพ “พ้นสภาพ” หรือ “สำเร็จการศึกษา” ในระบบ Registra (REG) จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เข้าสอบ TOEIC Listening & Reading ในอัตราพิเศษ 1,200 บาท นี้ได้
2. โปรดศึกษามาตราการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ของทางศูนย์สอบอย่างละเอียด
3. นักศึกษาต้องชำระเงินโดยตรงกับศูนย์สอบ CPA ในวันสอบ และโปรดนำบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่มีรูปถ่ายใบหน้าชัดเจนและไม่หมดอายุเพื่อขอรับสิทธิพิเศษในการสอบ พร้อมแสดงหลักฐานการตรวจ ATK ต่อศูนย์สอบ สำหรับยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ ณ วันที่สอบ
4. นักศึกษาสามารถสำรองที่นั่งได้ 1 รอบสอบ ต่อการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง
5. นักศึกษาที่สามารถสำรองที่นั่งและเข้าสอบได้แล้วเสร็จ จะสามารถสำรองที่นั่งได้อีกครั้งใน 7 วันถัดไป นับจากวันสุดท้ายที่เข้าสอบ
6. นักศึกษาผู้สำรองที่นั่งสำเร็จ แต่มิได้เข้าสอบ หรือมิได้แจ้งยกเลิกคำขอสำรองที่นั่งจะต้องชำระค่าปรับ 500 บาท ให้กับ CPA ในรอบสอบครั้งถัดไป
7. นักศึกษาผู้ประสงค์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการ หรือแจ้งยกเลิกคำขอสำรองที่นั่ง ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันสอบจริง อย่างน้อย 3 วันทำการ
👉รายละเอียดเพิ่มเติม
1) ขั้นตอนการบันทึกและแสดงผล ATK สำหรับยืนยันตัวตนกับ CPA ก่อนเข้าห้องสอบ ณ วันที่สอบ
https://bit.ly/3kJzV87
https://www.facebook.com/cpathailand.1989/posts/pfbid0Ak7n1WTuHVwHQT9Z7wXVBbjH1FhRN7CxH2zQtya8TGoHV7UeutpwtskkZfzk8Jskl
https://www.facebook.com/…/pfbid0KGrLJBKnJpk4QKPfPHENDT…
2) อ้างอิงประกาศมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของ CPA
https://bit.ly/3vNxgRd
https://www.facebook.com/cpathailand.1989/posts/pfbid0Ak7n1WTuHVwHQT9Z7wXVBbjH1FhRN7CxH2zQtya8TGoHV7UeutpwtskkZfzk8Jskl
————————————–
————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
✅Facebook: G&E Center, Silpakorn University
✅โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.