💊📖คำประกาศฯ สภาเภสัชกรรม

💊📖คำประกาศฯ สภาเภสัชกรรม


วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565 วันสุดท้ายของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นวันที่เริ่มบังคับใช้ GPP เต็มขั้น
. . .
สภาเภสัชกรรมประกาศเจตนารมณ์
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เกณฑ์ GPP ; Good Pharmacy Practice บังคับใช้เต็มรูปแบบ
. . .
“เจตนารมณ์ของการออกพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ต้องการให้มีเภสัชกรควบคุมการขายยาตลอดเวลาที่เปิดทำการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน แต่เนื่องจากในอดีตมีปัญหาความขาดแคลนเภสัชกร จึงได้มีการผ่อนผันให้มีการจัดหาเภสัชกร อยู่อย่างน้อย 3 ชั่วโมง …จนกระทั่งในปี 2556 กระทรวสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง GPP เพื่อให้ร้านยาต่าง ๆ มีการดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยให้เวลาในการเตรียมการ 8 ปีที่ผ่านมา และในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 จะครบกำหนดในการบังคับใช้เพื่อให้มี เภสัชกรอยู่ปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปิดทำการ ซึ่งจะทำให้ร้านยาของประเทศไทย มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยใช้เวลาหลังจากการประกาศใช้ พรบ.ยา รวม 55 ปีเต็ม จึงถือว่าโอกาสนี้เป็นวาระที่สำคัญ สภาเภสัชกรรมและองค์กรเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรม ยืนยันที่จะให้เภสัชกรร้านยาอยู่ประจำตลอดเวลาที่เปิดทำการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายยา”

รองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันนท์
นายกสภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.