💊🌎WORLD PHARMACIST DAY.

💊🌎WORLD PHARMACIST DAY.


👩‍🔬สมาพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 25 กันยายนของทุกปี เป็นวันเภสัชกรโลก ทุกๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงบทบาทของเภสัชกรต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน และย้ำถึงผลกระทบของปัญหาขาดเภสัชกรที่จำเป็นต่อการดูแลการใช้ยาให้ผู้ป่วย
ในปีนี้ International Pharmaceutical Federation (FIP) ขอให้เภสัชกรร่วมกันรณรงค์ตามหัวข้อที่ว่า “Pharmacy united in action for a healthier world” หรือ “รวมพลังเภสัชกร ร่วมสร้างโลกแห่งสุขภาวะ”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.