🎯 พามาทำความรู้จัก แผนยุทธศาสตร์ 4 สร้าง และหลักการ Servant Leadership “ผู้นำที่เป็นผู้รับใช้” ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เข้าใจและรั…


🎯 พามาทำความรู้จัก แผนยุทธศาสตร์ 4 สร้าง
และหลักการ Servant Leadership “ผู้นำที่เป็นผู้รับใช้” ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เข้าใจและรับฟังปัญหา และร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
💪 ทำไมต้องเป็น 4 สร้าง ?
.
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 สร้าง เป็นเส้นทางในการสร้างความสำเร็จสู่วิสัยทัศน์ คือ “การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน”
.
ยุทธศาสตร์ 4 สร้าง มีอะไรบ้าง
.
🧍 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคน : การดูแลพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษา รวมถึงการยกระดับความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
.
📚 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ : เพิ่มผลงานตีพิมพ์ผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ยกระดับนวัตกรรม ไปจนถึงการยกระดับ QS World University Rankings ด้าน Art & Design เพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
.
🎭 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ : ใช้การบูรณาการศาสตร์และศิลป์มาช่วยยกระดับการทำงานด้วย Creative Economy เกิดศูนย์ Art & Design Center ที่ดูแลบริการวิชาการ รวบรวม database ของประเทศ
.
🌱 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความยั่งยืน : การบริหารจัดการในการพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล
.
“มาร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรไปด้วยกัน 💚”
.
#ทีมศิลปากร #SilpakornUniversity

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.