Photos from สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564
สภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2565 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.