Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน

โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ
มี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และมี ดร.ทวีรรณ อินดา ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (ศคภท.) กล่าวรายงาน

สำหรับ การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม บรรยายหัวข้อ ทักษะการปรับตัวในการทำงานยุคดิจิทัล โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย และคณะ กิจกรรมนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation กิจกรรมแสดงผลงาน Poster กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเชื่อมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน กิจกรรมรุ่นพี่ที่เกษียณอายุราชการพบปะและแนะนำแนวคิดที่ดีในการทำงานแก่รุ่นน้อง และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ภายใต้ธีมงาน อีสานอินเตอร์ มาเด้อมาม่วน

ในส่วนวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม บรรยายหัวข้อ การจัดการทางการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต โดย ภก.รัฐพงศ์ ขันเดช และพิธีส่งมอบเจ้าภาพการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ในครั้งถัดไป

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=721

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.