Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เป็นประธานในพิธี

โดยมี ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการดำเนินงาน ดังนี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมจำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา
ได้แก่ สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สาขาโรคหลอดเหลือสมอง สาขาตรวจติดตามระดับยาในเลือด สาขาจิตเวช สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค สาขาอายุรศาสตร์
สาขาโรคไต และสาขาโรคิดเชื้อและยาต้านจุลชีพ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือนต่อรอบการฝึกอบรม) ทั้งนี้ เภสัชกรที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบสนองแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อไป

ซึ่งพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จัดขึ้นสำหรับเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
1. สาขาจิตเวช จำนวน 2 คน
2. สาขามะเร็ง จำนวน 2 คน
3. สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 3 คน
4. สาขาอายุรศาสตร์ จำนวน 2 คน

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=717

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.