Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานเศรษฐกิจรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมบรรยายในช่วงเช้า หัวข้อ การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด (มะเขือเทศ/กระชาย/ขมิ้น/พริก/หอม/กระท่อม/กัญชา/กัญชง) และ แผนแม่บทสมุนไพรปี 2566-2570 สมุนไพรที่สนับสนุนและมีศักยภาพด้านการพัฒนา ได้แก่กาวเครือ กระชายดำ ขมิ้น วิทยากรโดย ดร.วราภรณ์ อุดมดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเวทีเสวนา หัวข้อ เส้นทางนวัตกรรมสมุนไพรไทย สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ และวิทยากรโดย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง และผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จัดขึ้นระหว่าง 17 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสารสกัด เพื่อยกระดับการผลิตเภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=716

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.