Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนบาก ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมี ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล หัวหน้าโครงการ เปิดการอบรม ในการนี้มี ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ เข้าร่วมในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร คณะบริหารศาสตร์ และอาจารย์ภูดิศ หอมพิกุล คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ การทำการตลาดเพื่อกระตุ้นการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้า การออกแบบโลโก้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จักสานหวดและหนูนาแปรรูป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.