Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล และ รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ หอมหวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา จิตแสง ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตการจัดทำลูกประคบสมุนไพรแก่นักเรียนและคุณครูในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.