เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึ…

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2565 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัย (generation gap) และการให้คำปรึกษานักศึกษาเภสัชศาสตร์

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=720

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.