เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหว

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ฑิภาดา สามสีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ กับ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และการผลิตเภสัชภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และการพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์สมุนไพร และเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพกำหนดเพื่อรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.