เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มา

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ฑิภาดา สามสีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ กับ บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยมี ดร.ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเพื่อสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และด้านวิชาการ ให้รองรับการจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์

ภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอ….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.