Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ โดย ภญ.อ.ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล ภญ.อ.ดร.ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์ ภญ.อ.ดร.สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์ และน้องๆจากสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ สำนักรับสมัครฯ โดย อ.เสาวนีย์ ประโลมรัมย์ (ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครฯ) และคณะแพทยศาสตร์ โดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) และอ.นพ.ชยุตม์ ตรีกิตติวงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ขอบคุณน้องๆ จากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ที่ให้ความสนใจ และหวังว่าจะได้พบกันที่มหาวิทยาลัยสยามนะคะ😊😊⭐️⭐️✌🏻✌🏻💕💕
Admission Center Siam U. Faculty of Medicine,Siam University

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.