บรรยายในหัวข้อ Drug dosing in dialysis patient

รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร บรรยายในหัวข้อ Drug dosing in dialysis patient. ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์สาขาโรคติดเชื้อ แพทย์ประจำต่อยอดเฉพาะทางโรคติดเชื้อ แพทย์ประจำบ้าน และเภสัชกรฝ่ายคลินิก ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565The post บรรยายในหัวข้อ Drug dosing in dialysis patient appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.