ท่านคณบดี รศ.ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ภญ.ร…

ท่านคณบดี รศ.ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ภญ.รักษ์จินดา วัฒนาลัย เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.