สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ. สงขลา) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมร้านยา จ.สงขลา ชมรมเภสัชกรชุมชน จ….

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ. สงขลา) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมร้านยา จ.สงขลา ชมรมเภสัชกรชุมชน จ.สงขลา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และสภาเภสัชกรรม ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนร้านขายยา จ.สงขลา สู่มาตรฐาน GPP ณ ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

พิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจาก นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา, รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม, รศ.ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, นายนิธิพงษ์ จารุรักษา ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนฯ, ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และ ภก.กมล ปาลรัตน์ ประธานชมรมร้านขายยาฯ โดยทุกท่านได้ร่วมลงนามฯ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาทำการ พัฒนาให้บริการเภสัชกรรมที่ดีมีมาตรฐานในร้านขายยา เพื่อความปลอภัยต่อผู้บริโภค

และมีการเสวนาร่วมกันกับ ภญ. วิไลวรรณ สาครินทร์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในหัวข้อ “ประชาชนได้อะไรจากการพัฒนาร้านยาสู่ GPP เต็มขั้น”

https://youtu.be/mGRdxwAwNvM

ขอบคุณภาพและวีดีทัศน์จาก สสจ. สงขลา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.