PharmWU Alumni – ภญ.อารยา บุญมี เภสัชกรชำนาญการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอนำเสนอศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ เภสัชกรหญิง อารยา บุญมี ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 2 แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกรบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ซึ่งเภสัชกรหญิง อารยา บุญมี (เบย์) ได้กล่าวว่า “เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามบริบทสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยา โรงงานยา สมุนไพร การตลาด เภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนเภสัชกรด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สอนให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตระหนักเสมอมา นั่นคือการตั้งมั่นบนจรรยาบรรณวิชาชีพ และการดูแลคนไข้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเหล่าศิษย์เก่าเภสัชกรทุกคน”

จากการสัมภาษณ์ เภสัชกรหญิง อารยา บุญมี (เบย์) ได้ข้อคิด และแนวคิดที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์แก่รุ่นน้อง ๆ เภสัชกร

Admin : ประสบการณ์การทำงานมีที่ไหนบ้างครับ แต่ละที่เป็นตำแหน่งอะไรบ้าง ระยะเวลานานแค่ไหนครับ ในแต่ละที่

เภสัชกรหญิง อารยา : หนูเริ่มปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ตั้งแต่ปี 2556 ค่ะ รวมอายุงานประมาณ 8 ปี โดยปฏิบัติงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดค่ะ ตอนนี้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการค่ะ

Admin : ตอนเรียน เบย์ฝึกงานที่ไหนบ้าง และแต่ละที่มีความประทับใจอะไรบ้าง โดยสังเขปครับ 

เภสัชกรหญิง อารยา : ในการฝึกปฏิบัติงานหนูเริ่มฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการดูงานในภาพรวมในส่วนของงานบริการจ่ายยา ที่ รพ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเป็น รพ.ชุมชนค่ะ หนูมีความประทับใจในพี่ๆบุคลากรที่ความผูกพันกับผู้ป่วย และการดูแลแบบใส่ใจผู้ป่วยในชุมชนของตนเอง

ตอนเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3  หนูฝึกปฏิบัติงานร้านยาเซียมกวง จ.ชุมพร มีความประทับใจในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนของตนเอง ความเป็นกันเองของเภสัชกร และเป็นหน่วยบริการที่ผูกพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วย นอกจากนั้นหนูฝึกปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีความประทับใจในพี่เภสัชกรที่ทำหน้างานที่หลากหลาย การตรวจการขึ้นทะเบียนร้านยา ตรวจมาตรฐานการทำโรงงานน้ำดื่ม การตรวจสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะ

ตอนเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4  ฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานครฯ หนูมีความประทับใจในระบบการจัดยา การทำฉลากยาน้ำในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และระบบการจัดจ่ายยาแบบ unit dose ในผู้ป่วยในค่ะ เนื่องจากมีระบบระเบียบในการจ่ายยาผู้ป่วยในชัดเจนและสะดวกต่อการบริหารยาในหอผู้ป่วย  และการฝึกงานร้านยาศรีรัตน์เภสัช จุฬาซอย 5 กรุงเทพมหานคร มีความประทับใจในการดูแลผู้ป่วยในร้านยา การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับโรคและสภาวะของผู้ป่วย การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาจากเภสัชกรและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ของพี่เภสัชกรร้านยาที่มีให้กับผู้ป่วยของตนเองค่ะ

ตอนเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 หนูได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานผลิตยาเคมีบำบัด หน่วยผลิตยาเคมีบำบัด รพ.ตำรวจ กรุงเทพมหานครฯ ค่ะ มีความประทับใจในการเตรียมการผลิตยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วยด้วยมาตรฐานอย่างดีเยี่ยม ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตยาปราศจากเชื้อ และการดูแลผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบำบัดค่ะ และต่อจากนั้นได้ฝึกปฏิบัติงานบริบาล

เภสัชกรรมผู้ป่วยใน รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีความประทับใจในการได้ดูผู้ป่วยทุกๆเตียงในหอผู้ป่วย ได้ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย และได้ใช้ความรู้ทางเภสัชกรรมในการดูแลการใช้ยาร่วมกับสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดีค่ะ

Admin: ความจำเบย์ดีมาก ๆ เลยครับ แล้วการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน และความตั้งใจเดิมตอนก่อนเข้ามาเรียน ขณะเรียน มีความแตกต่าง หรือมีทิศทางเป็นไปอย่างไรบ้างครับ 

เภสัชกรหญิง อารยา : การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน เป็นในทิศทางที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะ คือการได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ทั้งงานบริการจ่ายยา ส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย การให้คำปรึกษา การประเมินอาการแพ้ยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา รวมถึงการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยค่ะ

Admin: ปณิธานในการทำงาน หรือแรงบันดาลใจของการทำงานของเราคืออะไรบ้างครับ 

เภสัชกรหญิง อารยา : ปณิธานในการทำงานคือการดูแลผู้ป่วยแบบเป็นองค์รวม ดูที่ตัวผู้ป่วย ไม่ใช่ตัวโรค รักษาที่ตัวผู้ป่วยไม่ใช่รักษาโรคอย่างเดียว เพราะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นทั้งกายและใจ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์แบบเราก็ปลื้มใจไปกับอาการที่ดีขึ้นของผู้ป่วยค่ะ

Admin: ประทับใจมาก ๆ เลยครับเบย์ แล้วหลักสูตร และรูปแบบการเรียนของเภสัช มวล. มีประเด็นไหนที่เราคิดว่าโดดเด่น ประเด็นไหนที่อยากให้เพิ่มเติม หรือปรับปรุงบ้างครับ 

เภสัชกรหญิง อารยา : หลักสูตรของเภสัช มวล. มีสิ่งที่โดดเด่น คือการให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคนดูแลผู้ป่วยทุกคนแบบเป็นองค์รวม มีการฝึกทักษะการเข้าชุมชน การค้นหาปัญหาของผู้ป่วยในชุมชน การฝึกให้ตนเองค้นคว้าหาความรู้และ update ความรู้ตลอดเวลา ไม่เป็นเภสัชกร Expired อันนี้อยากให้คงไว้ และสืบทอดให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อไปด้วยค่ะ

Admin: การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการสร้างตัวตนของเราในอนาคต มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง หากต้องแนะนำให้รุ่นน้อง ๆ เราจะแนะนำการใช้ชีวิตใน มวล. ระหว่างเรียนอย่างไรบ้างครับผม

เภสัชกรหญิง อารยา : ตลอดการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา หนูเป็นคนหนึ่งที่เรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมมาโดยตลอดค่ะ เช่น การทำกิจกรรมร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ของเราเอง การจัดงานในสำนักวิชาเพื่อสานสัมพันธ์พี่น้อง หรือการอยู่ในชมรมดนตรีไทยในมหาวิทยาลัย สิ่งนี้ทำให้หนูมีความสุขในการเรียนและสร้างตัวตนให้หนูมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ตามความคิดของหนู เราสามารถเรียนและทำกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกันไปได้โดยแบ่งเวลาให้เหมาะสม เราสามารถสร้างกิจกรรมดีๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้เพื่อนพี่น้องต่างสำนักวิชา  ได้ฝึกการบริหารเวลา มีความเสียสละในการทำงานส่วนรวม ได้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง คณาจารย์ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เราควรมีในการทำงานของเราในอนาคตค่ะ

Admin: กิจกรรมทางวิชาชีพที่ดำเนินการอยู่ นอกเหนือจากงานประจำ มีอะไรบ้างครับเบย์ มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างที่เราต้องการแชร์ครับ 

เภสัชกรหญิง อารยา : กิจกรรมที่ทำงานอยู่นอกเหนือจากงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชแล้ว ยังมีกิจกรรมเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ “หนูยาดี มีเรื่องเล่า” ออกอากาศเผยแพร่ทุกศุกร์ที่ 3 ของเดือน ทางสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz เพื่อบอกเล่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กับประชาชนทั่วไปค่ะ โดยมีการจัดรายการ ซึ่งจะมีการเชิญเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องต่างๆมาเป็นแขกรับเชิญของรายการเพื่อพูดคุยประเด็นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากค่ะ มีผู้ติดตามฟังเนื้อหาสาระเรื่องยาในทุกๆเดือน มีคำถามเรื่องการใช้ยาสมเหตุผลมาไถ่ถามกันอยู่เสมอ ทำให้เภสัชกรอย่างเราทราบว่า จริงๆแล้วประชาชนมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ การใช้ยาอย่างถูกวิธี การเก็บรักษายา ตลอดจนและการใช้ยาในโรคต่างๆเป็นอย่างยิ่งค่ะ ดังนั้นวิชาชีพเภสัชกรจึงสามารถให้ความรู้หรือบอกกล่าวเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือประชาชนที่สนใจได้ค่ะ แต่เมื่อมีช่วงสถานการณ์covid-19ระบาด จึงทำให้ต้องมีการงดการออกรายการไปก่อนช่วงหนึ่ง ซึ่งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นน่าจะมีการจัดรายการต่อไปค่ะ

Admin: น่าสนใจมาก ๆ เลยครับผม ผู้สนใจ สามารถติดตามรายการดี ๆ จากเบย์และทีมได้เลยนะครับ แล้วแผนในการทำงานของเราเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งปัจจุบัน และการพัฒนาตนเองครับผม 

เภสัชกรหญิง อารยา : แผนในการทำงานของหนูเองตั้งใจจะทำงานปัจจุบันให้เต็มศักยภาพ เต็มความสามารถค่ะ และมีการวางแผนจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันอาจจะมีความขยายแผนตัวเองออกไปอีกระยะหนึ่ง  แต่สิ่งทำอยู่ตอนนี้คือ การเรียนออนไลน์ในการประชุมออนไลน์ต่างๆเพื่อเป็นการ update ความรู้ของตนเองค่ะ

Admin: ยอดเยี่ยมมากครับ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ๆ มาก ๆ เลยครับผม สำหรับวันนี้ ต้องขอบคุณเบย์มาก ๆ ที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์ และแชร์ประสบการณ์ และสิ่งดี ๆ แก่รุ่นน้อง ๆ ครับ 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.