แนะนำ Visiting Professor ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – Professor Dr. Edmund Jon Deoon Lee

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ คือ Professor Dr. Edmund Jon Deoon Lee โดยมีความเชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์จลนศาสตร์และเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อรองรับภาระกิจด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการสอนและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่อาจารย์ของสำนักวิชาโดยจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565

Visiting Professor
Visiting Professor

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.