เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยล…

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ศิราณี ยงประเดิม หัวหน้าสาขาบริบาลเภสัชกรรม คณาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรม และบุคลากร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สาขาบริบาลเภสัชกรรมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://pharmacy.wu.ac.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8a-%e0%b8%a1%e0%b8%a7/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.