เภสัช มวล. ร่วมจัดประชุมวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 “Practicing after the pandemic; the new roles of Thai Pharmacist practitioners”

งานประชุมวิชาการเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2564 “Practicing after the pandemic; the new roles of Thai Pharmacist practitioners” ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี โดยมีเภสัชกรทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ และทันกับยุคสมัยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับดีมาก งานประชุมวิชาการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยดำเนินการผ่านชมรมเภสัชกรภาคใต้ มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการบรรยายด้วย งานประชุมวิชาการนี้ เภสัชกรที่ดำเนินการตามข้อกำหนด จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 10 หน่วยกิต

เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการของชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว ได้เปิดเผยว่าในปีนี้มีการปรับรูปแบบการประชุมวิชาการเป็นออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์ Covid-19 โดยดำเนินการผ่านระบบ Zoom ซึ่งการดำเนินงานประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Zoom และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย ๆ แห่งมาร่วมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ และทันยุคทันสมัยกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์กับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

หลังจากการกล่าวรายงานการประชุมวิชาการ โดย เภสัชกรหญิง สุจิตา กุลถวายพร ประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวเปิดการประชุมวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ ได้มีการประกาศรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2563 – 2564 ด้วย ดังนี้

  • เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ด้านสาขาเภสัชกรการศึกษา ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร นิวัติ แก้วประดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ฐิติมา ด้วงเงิน

  • เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ด้านสาขาเภสัชกรรมชุมชน

เภสัชกร ทรงพร โพชนุกูล

เภสัชกร ปณิธิ อมรวัตพงศ์

  • เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ด้านสาขาเภสัชกรการตลาด และเภสัชกรรมอุตสาหการ

เภสัชกรหญิง กิตติยา ขอถาวรวงศ์

เภสัชกรหญิง ลักษณ์ศิริน ศิริเสถียร

  • เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ด้านสาขาบริการสาธารณสุข

เภสัชกรหญิง รุ่งนภา ทรงศิริพันธ์

เภสัชกร ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์

  • เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น เภสัชกรภาคใต้ต้นแบบดีเด่น (เน้นการสร้างประโยชน์แก่สังคม)

       เภสัชกรหญิง สุวิมล อนันต์ศิริภัณฑ์

เภสัชกร มามุ ตาเหร์

  • เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น

เภสัชกรหญิง โศภิต สิทธิพันธ์

เภสัชกรหญิง อารยา บุญมี

 

หลังจากนั้นมีการกล่าววิสัยทัศน์ และตอบคำถาม ของผู้สมัครตำแหน่งนายกสภาเภสัชกรรม ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการแล้ว ได้เริ่มต้นการประชุมวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ โดยเริ่มจากการเสวนาแลกเปลี่ยนหัวข้อ Telepharmacy ร้านยาจะปรับตัวอย่างไร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม แพทย์หญิง พิรญาณ์ ธำรงธีระกุล ดร.เภสัชกร สุชาติ จองประเสริฐ เภสัชกร วิรุณ เวชศิริ ดำเนินรายการโดย เภสัชกร สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ และ เภสัชกรหญิง สุณีรัตน์ กิตติคุณ และในช่วงบ่ายของวันแรก เป็นการบรรยายเรื่อง “ปลดล็อค กัญชา-กัญชง” โดย ดร.เภสัชกร อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับในวันที่สอง เริ่มโดยการบรรยายในหัวข้อ “วัคซีนโควิด-19 : ประสิทธิภาพและความปลอดภัย” โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Crisis management กับระบบยา” โดย เภสัชกรหญิง วิชชุนี พิตรากูล โรงพยาบาลสมุทรสาคร และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทเภสัชร้านยากับผู้ป่วยโรคจิตเวช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง เรวดี เจนร่วมจิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเภสัชกรหญิง น้ำฝน ปิยะตระกูลจากโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

เขียนข่าวโดย: บุญส่ง หวังสินทวีกุล

20 กรกฎาคม 2564

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.